ស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី ក្នុងគម្រោង អឹមអិល ហ្រ្គីន លែន

រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ 10 ផ្ទះដំបូង ក្នុងឱកាសបើកលក់ប្រភេទផ្ទះថ្មី វីឡារីលែកក្នុងគម្រោង ML Green Land។ សូមរួសរាន់ឡើង! កុំឲ្យឱកាសពិសេសនេះកន្លងហួសទៅ!