អឹមអិល ធារ៉ា

About អឹមអិល ធារ៉ា

ML Tiara is the new pinnacle of modern, luxury living in Cambodia.

គម្រោង អឹមអិល ធារ៉ា មានអាសយដ្ឋានស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់សំណាញ់ សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ផ្តល់ជូនជាប្រភេទផ្ទះប្រណីត វីឡាឃ្វីន វីឡាព្រីនស៍ A វីឡាព្រីនស៍ B វីឡាទោល ហ្សបហៅស៍ និងលីងហៅស៍។

Own the Home Meant for You

---

N/A

Delivering Great New Projects

---

N/A

Make Your Realty Dreams a Reality

---

N/A

OUR GALLERY

Design Aesthetics

CONTACT US

Want to Know More?

At ML Mongkul Realty, direct and open communication is a core value. We welcome all inquires into our projects. Our clients are always our first priority.