ខែ​ឧសភា 2024

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល 2024! ពីគម្រោង អឹមអិល​ ធារ៉ា នឹងផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនពិសេសជាមួយការថែមជូនសម្ភារអេឡិចត្រូនិចប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាច្រើនដូចជា ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូរទឹកកក និងទូរទស្សន៍ ការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $30,000 និងអាចជ្រើសរើសយកលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់មុនត្រឹមតែ 1.66%/ខែ រយៈពេល 12ខែ ដោយគ្មានការប្រាក់ សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោង អឹមអិល​ ធារ៉ា។ ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ធ្នូ 2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី 08 មករា 2024 តែប៉ុណ្ណោះ! រួសរាន់ឡើង! សូមកុំឲ្យឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះ! *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល 2024! ពីគម្រោង ដឹ​ អឹមអិល ផាក នឹងផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនពិសេសជាមួយការថែមជូនសម្ភារអេឡិចត្រូនិចប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាច្រើនដូចជា ទូរទឹកកក ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ ការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $13,000 និងអាចជ្រើសរើសយកលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់មុនត្រឹមតែ 1%/ខែ រយៈពេល 10ខែ ដោយគ្មានការប្រាក់ សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោង ដឹ​ អឹមអិល ផាក។ ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ធ្នូ 2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី 08 មករា 2024 តែប៉ុណ្ណោះ! រួសរាន់ឡើង! សូមកុំឲ្យឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះ! *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល 2024! ពីគម្រោង អឹមអិល​ ហ្រ្គីន លែន នឹងផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនពិសេសជាមួយការថែមជូនសម្ភារអេឡិចត្រូនិចប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាច្រើនដូចជា ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូរទឹកកក និងទូរទស្សន៍ ការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $15,000 និងអាចជ្រើសរើសយកលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់មុនត្រឹមតែ 2.5%/ខែ រយៈពេល 12ខែ ដោយគ្មានការប្រាក់ សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោង អឹមអិល​ ហ្រ្គីន លែន។ ប្រូម៉ូសិននេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ធ្នូ 2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី 08 មករា 2024 តែប៉ុណ្ណោះ! រួសរាន់ឡើង! សូមកុំឲ្យឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះ! *លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍