ព័ត៌មានផ្សេងៗ

TIARA ព្រះមហាក្សត្រិយានី ផ្តល់ជូនតំបន់រស់នៅទំហំ 622 ម៉ែត្រការ៉េនៅលើ 3 កំរិតកំណត់ដែលបានកំណត់យ៉ាងល្អ។ ដោយមានបន្ទប់គេង 7