បង់តិច ចំណេញច្រើន! ជាមួយគម្រោង អឹមអិល ហ្រ្គីន លែន

បង់តិច ចំណេញច្រើន! ជាមួយគម្រោង អឹមអិល ហ្រ្គីន លែន! សូមរីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសពាក់កណ្តាលឆ្នាំ សម្រាប់ការទិញផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងគម្រោងដោយលោកអ្នកអាចបង់ត្រឹមតែ 30% ដោយគ្មានការប្រាក់បានរយៈពេលរហូតដល់ 12 ខែ។ នៅចាំអីទៀត!? សូមកុំឲ្យឱកាសដ៏ចំណេញនេះកន្លងហួសទៅ!

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍